Самодельные культиваторы для трактора МТЗ 82

- Орка землі | Автор топика: Rocaka

СПОСОБИ І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ОРАНКИ

ПОСЛУГИ (Alene) В Україні застосовують два основних способи оранки: гладку і загінну.

Гладка - це така оранка, після якої на полі не залишається ні звальних гребнів, ні роз'ємних борозен. Для такої оранки потрібні оборотні плуги (ПОН-5-40; ППО-4-40; ППО-5-40; ППО-7-40; "Варі-Діамант-160"; ППО-8-40; ПО-4-40), кожний з двома корпусами та передплужниками (правим і лівим), які відвалюють скибу праворуч і ліворуч; звичайні ж плуги відвалюють скибу тільки в правий бік. Гладку оранку використовують насамперед на схилах, зокрема на крутих схилах передгірних районів Карпат і Криму, де інший спосіб оранки неможливий, оскільки скибу можна обертати лише в один бік - донизу. Щоб не доводилось робити поворотів, що дуже важко здійснити на схилах, для оранки слід використовувати трактори з двостороннім ходом. Оранка оборотними плугами проводиться човниковим способом, а звичайними плугами - загінним або петлевим.

Загінна оранка - це основний, найбільш поширений спосіб оранки. Кожне поле попередньо розбивають на загінки, ширина яких залежить від його довжини (чим більша довжина поля, тим ширша загінка), потужності трактора і ширини захвату плуга (табл.
32).

ПОСЛУГИ (Alene)

ПОСЛУГИ (Alene) При збільшенні довжини загінки менше витрачається часу на холості проходи агрегата на поворотах, але одночасно ускладнюється його обслуговування.

Із збільшенням довжини поля і кількості корпусів на плузі ширина загінок повинна збільшуватись.

Поле на загінки розбивають так, щоб основні загінки були правильної геометричної форми (прямокутник, трапеція), а площі клинів і смуг для наступного заорювання зводять до мінімуму. По лінії першого робочого ходу агрегата розставляють віхи.

При петлевому варіанті оранки віхи встановлюють на середині кожної загінки для оранки всклад, тобто перші віхи від краю поля на відстані, рівній ширини загінки, а наступні - від установлених віх на відстані, рівній подвоєній ширині загінки. При безпетлевому варіанті оранки перші віхи розставляють від краю поля на відстані 3/4 ширини загінки, а наступні - від установлених віх на відстані, рівній ширині загінки. На кінцях загінок відбивають поворотні смуги для розвороту трактора з плугом. Ширина поворотних смуг залежить від способів агрегатування, розмірів агрегатів і техніки оранки. Для тракторів МТЗ-80 і МТЗ-82 вона становить 10-12 м, для трактора К-701 з напівначипним плугом - 25-30 м, для ХТЗ-170, Т-150К, ХТЗ-121 - 15-20 м. При безпетлевому варіанті оранки ширину поворотної смуги зменшують на 20-25%.

Контрольну лінію роблять плугом, відрегульованим на глибину оранки 20-22 см. При оранці загінок необхідно плуг заглиблювати на поворотній смузі під час пересікання контрольної лінії передплужником першого корпуса, а виміляти - в кінці робочого ходу плуга при проходженні останнім корпусом контрольної лінії.

Щоб не допустити збільшення розмірів гребенів і борозен, оранку ґрунту в загінках чергують: один рік всклад, а другий - врозгін. На прямолінійних полях, що не мають схилів, кожну наступну оранку доцільно проводити поперек напрямку попередньої. Це вирівнює мікрорельєф поля, завдяки чому покращуються умови для росту і розвитку рослин. Необхідно забезпечити загортання розгінних борозен після оранки всіх загінок. Розгінні борозни добре вирівнюються плугами після оранки, коли перший корпус оре на повну глибину, а задній лише торкається лемішем поверхні ґрунту.

При оранці всклад роботу починають із середини загінки і на краю поля роблять правий поворот. При цьому посередині загінки утворюється звальний гребінь, а по краях - розгінні борозни. Оранку врозгін починають з правого боку загінки, а в кінці поля роблять лівий поворот. По краях загінки утворюються звальні гребені, а всередині - розгінна борозна (рис. 16).

Слід пам'ятати, що плуги, які використовуються під час оранки, відкидають скиби за ходом плуга вправо.

Найбільш розповсюджені безпетлеві варіанти оранки: комбінований і двозагін-ний (на орних землях), а також петлевий з чергуванням загінок врозгін і всклад.

При безпетлевому комбінованому варіанті оранки перший робочий прохід проводять на відстані, рівній 3/4 ширини загінки від лівого краю поля. Спочатку загінку орють врозгін доти, поки можливі безпетлеві повороти, тобто коли ширина незораної смуги буде дорівнювати сумі двох радіусів повороту. Потім смугу, що залишилася, разом з крайньою правою доорють всклад.

ПОСЛУГИ (Alene)

ПОСЛУГИ (Alene) При безпетлевому двозагінковому варіанті оранки спочатку орють першу загінку врозгін доти, поки ширина незораної смуги становитиме близько двох радіусів, тобто поки не виникне необхідність у петлевих поворотах агрегата. В кінці решту смуг на обох загінках доорюють сумісно всклад.

Петлевий варіант оранки доцільний при довжині полів понад 500-600 м. Якщо кількість загінок непарна, то першу загінку орють всклад. Потім також всклад про-кладують першу борозну третьої загінки на відстані подвоєної ширини загінки від першого звального гребня. Другу загінку орють врозгін. Таким чином, при непарній кількості загінок послідовність обробітку буде така: 1, 3, 2, 5, 7, 6 і т.д., при парній - 2, 1, 4, 3, 6, 5 і т.д. (рис. 17).

ПОСЛУГИ (Alene)

ПОСЛУГИ (Alene) При чергуванні загінок всклад і врозгін розгінних борозен буває в 2 рази менше, ніж при безпетлевому варіанті оранки.

Загінна оранки забезпечує досить високу якість обробітку ґрунту. Але вона має й деякі недоліки: на полі залишаються гребені і борозни; виникає потреба в холостих переїздах. Останніми роками все більше набуває оранка оборотними плугами, за якої на полі не утворюються ні роз'ємні борозни ні звальні гребені.

Глибина і швидкість оранки. Дотримання раціональної глибини оранки є запорукою високих урожаїв сільськогосподарських культур. Найважливіші теоретичні і практичні основи глибокої оранки були розроблені російськими і українськими вченими. Правильні висновки щодо глибини оранки були зроблені ще у XVIII ст. А. Т. Болотовим, І. М. Комовим та іншими дослідниками. Детальне обґрунтування глибини оранки можна знайти в працях І. О. Стебута (1957) і О. В. Совєтова. Про необхідність глибокої оранки висловлювалися також А. І. Шишкін, Д. І. Мендєлєєв,

К. А. Тімірязєв. У другій половині XIX ст. О. О. Ізмаїльський (1949) довів, що глибока оранка є кращим заходом боротьби з посухою. Дослідженнями видатного німецького вченого Е. Вольні (1896) було встановлено, що із збільшенням глибини орного шару з 10 до 40 см врожайність озимого жита, кукурудзи, картоплі і буряків підвищується відповідно на 174, 242, 92 і 13%.

У багатьох випадках від глибини оранки залежать умови життя та урожайність сільськогосподарських культур. Вона впливає на структурний стан ґрунту, зокрема чорноземів, оструктуреність яких може бути поліпшена за рахунок нижньої, більш оструктуреної, частини орного шару. Проте необхідно пам'ятати, що вплив глибини оранки на оструктуреність різних ґрунтів неоднаковий і залежить від властивостей окремих шарів ґрунту.

Глибока оранка поліпшує фізичні властивості ґрунту: пористість, водопроникність, повітроємкість, аерацію тощо. Після глибокої оранки ґрунт краще вбирає вологу опадів. Якщо ж він зораний мілко, то значна частина води стікає по схилах, розмиваючи і змиваючи ґрунт. Крім того, з ґрунтів з неглибоким орним шаром швидше випаровується волога.

На ґрунтах з високою водопроникністю поглиблення оранки може і не впливати на їх родючість. Таке саме спостерігається, якщо опадів мало і в ґрунті переважає дифузний рух вологи.

Глибока оранка має велике значення і в умовах надмірного зволоження.

Якщо опадів багато, то при мілкій оранці ґрунти надмірно зволожуються і рослинам не вистачає повітря. У глибокорозпушений ґрунт краще проникає повітря, що стимулює біологічні процеси і поліпшує поживний режим ґрунту.

Нерідко, особливо на підзолистих та деяких інших ґрунтах, глибші шари містять менше поживних речовин і при поглибленні орного шару рослини можуть терпіти від незадовільних умов живлення. Щоб уникнути цього, разом з поглибленням треба вносити добрива, при цьому частину з них у вивернутий менш родючий шар ґрунту.

Дуже важливо й те, що під впливом глибокої оранки поліпшується використання поживних речовин не лише з ґрунту, а й з добрив, які вносяться, завдяки чому посилюється їхня ефективність. Це пояснюється тим, що при глибокій оранці добрива потрапляють у більш зволожені шари ґрунту.

Дуже важлива глибока оранка і як засіб боротьби з бур'янами, особливо з багаторічними коренепаростковими. Під час такої оранки на дно борозни переміщується найбільш засмічена бур'янами верхня частина (0-10 см) орного шару ґрунту. Насіння бур'янів потрапляє при цьому в несприятливі умови і частково гине, а проростки їх, які з'являються на поверхні ґрунту, знищуються наступним обробітком.

Глибока оранка є також одним з ефективних заходів боротьби із шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур. Шкідники з верхніх шарів ґрунту потрапляють у глибші, де гинуть. Шкідники, які живуть у глибших шарах ґрунту, при вивертанні на поверхню також значною мірою гинуть, частково знищуються птахами тощо.

Багато шкідників відкладають яйця або зимують у певній стадії на стерні, бур'янах, у верхньому шарі ґрунту. До них належать хлібн

ПОСЛУГИ (Alene) ЧИ ОРАТИ ЗЕМЛЮ ПІД ЗИМУ???

ПОСЛУГИ (Alene) Основною причиною потреби в зяблевій(ОСІННІЙ) оранці є здатність ґрунту до запливання та самоущільнення. Потребують оранки також ділянки після багаторічних трав та стерневих культур: у першому випадку треба розпушити дернину, у другому - загорнути післязбиральні рештки. Якщо ж ґрунт структурний, багатий на органічні речовини та гумус, має оптимальні для більшості культурних рослин фізичні показники родючості, то тільки для їх поліпшення обробляти такий ґрунт немає потреби. Якщо такий ґрунт, доводить учений, буває з осені й переущільненим, то за зиму він розущільниться сам за рахунок розширення його об’єму під час замерзання води у ґрунтових проміжках. Отже, якщо ґрунт чорноземний чи темно-сірий, не схильний до запливання та переущільнення, то після картоплі, буряків та більшості овочевих і баштанних культур з невеликою кількістю післязбиральних решток його можна не перекопувати чи орати на зиму.

До речі, автор на своїй присадибній ділянці не проводить жодного обробітку ґрунту з осені уже кілька років і пропонує читачам свою технологію догляду за ґрунтом і рослинами від сівби до збирання врожаю. Ось її суть.

Не оброблений з осені ґрунт дозріває лише на 2-3 дні пізніше від ріллі. Коли підсохне верхній його шар, слід негайно боронувати. Якщо на площі намічають сіяти ранні дрібнонасіннєві культури (цибуля, морква, петрушка), то скородять ґрунт граблями для того, аби розпушити його тільки на 1-2 см, бо при глибшому обробітку він пересихатиме відповідно на більшу глибину. Під решту культур боронують посівними боронами чи райборінками. Бур’яни, які залишилися, знищують сапкою.

Технологія сівби чи садіння овочевих культур і догляду за ґрунтом загальновживані, а ось у вирощуванні картоплі є деякі відмінності. За словами автора, висаджувати її слід краще під лопату або вила (а не під рало, після якого утворюється тверде ложе) з таким розрахунком, аби присипати бульби шаром землі в 2-3 см. У процесі садіння знищують усі вегетуючі бур’яни. До появи сходів картоплі 1-2 рази площу обробляють посівною борінкою (аби знищити бур’яни), а після появи сходів їх повністю засипають валиком землі заввишки 5-8 см. Це роблять сапкою, але краще ралом, яке знищує бур’яни в міжряддях і присипає вегетуючі бур’яни в рядку. До цвітіння картоплі в міру появи бур’янів проводять ще одне-два підгортання рослин ралом, збільшуючи щоразу висоту гребеня на 4-5 см. Коли стебла картоплі підсохнуть, то вегетуючі бур’яни скошують до їх цвітіння разом із картоплинням і залишають у борознах, утворених ралом.

Копати бульби автор рекомендує вилами або лопатою. При цьому засипається землею скошена перед тим суха рослинна маса, знищуються вегетуючі бур’яни, тому після збирання врожаю площа залишається вирівняною, ґрунт розпушеним і практично чистим від бур’янів. Зрозуміло, що потреба в оранці відпадає. Якщо з часом на такому полі і з’являтимуться бур’яни, то за зиму більшість їх вимерзне. Перед замерзанням ґрунту бажано знищити сапою зимуючі бур’яни, у цьому випадку не доведеться мати з ними справу навесні. Якщо постійно знищувати бур’яни до їхнього цвітіння, каже вчений, то з кожним роком освоєння такої технології засміченість посівів бур’янами зменшуватиметься. А щоб їхнє насіння не потрапляло в ґрунт разом з гноєм, він радить використовувати перегній-сипець, розкидаючи його по площі безпосередньо перед садінням картоплі.

ПОСЛУГИ (Alene)

Tags: Самодельные культиваторы для трактора МТЗ 82

Проба по влажному грунту.

Масло для тракторного дизеля Диана. | Автор топика: Дима

Ситуация такая Эдуард, что надо выбрать из имеющихся трёх марок: дизельные М10ДМ и М10Г2К Алла, и ещё полусинтетическое LUXE Геннадий 10W40 SJ / CF, на этикетке которого написано: "Для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей ЛЕГКОВЫХ Антон автомобилей с наддувом и без наддува... и т. д. Вот и думаю, что низкофорсированный тракторный дизель за такое масло должен только спасибо сказать. Или есть какие-то противопоказания? Цена приемлемая.

Валентин дело не только в форсировании, но и в нагрузке на кривошипно-шатунный механизм, думаю у мтз нагрузка побольше будет. а так лей камазовское, не ошибёшся

Вячеслав лей М10Г2К и не парься, для этого движка это родное масло всесезонное...

Леонид лей либо дм либо Г2К и непарься, всё равно греть его прийдётся, а так хоть будеш знать что этим маслом двигатель незагубиш

Как купить трактор в лизинг в Беларуси
Как настроить плуг на мотоблоке МТЗ 09
Какое масло лить в редуктор мотоблока форте
Показать / написать / закрыть комментарий(ии)